Jdi na obsah Jdi na menu

      Nejstarší obecní školní světnice se ve Všetatech připomíná roku 1817. Byl to dřevěný domek, dnešní čp. 41. Ještě téhož roku byla na místě dnešního obecního úřadu postavena nová školní budova. Avšak bahnité místo a stálá vlhkost škodily žákům i učiteli. Teprve  v roce 1855 všetatští radní rozhodli, že budova je pro výuku nezpůsobilá.

   Když  v jediné třídě bylo v roce 1880 127 žáků, začalo se s hledáním dalších tříd v jiných domech (např. v domě čp. 31 v tzv. Svobodově statku). Teprve na začátku 20. století se všetatští radní rozhodli vystavět úplně novou školu. Byla postavena ve středu obce, kde se soustředily nejvýznamnější budovy Všetat - kostel sv. Petra a Pavla a všetatská fara. Stavba byla svěřena panu Vaisovi.Obrazek

   Vyučování v nové budově obecné školy bylo zahájeno 30. září 1907. Škola byla postavena se čtyřmi třídami, tělocvičnou, kabinetem a bytem pro řídicího učitele. Obec tu měla i místo pro svůj úřad.

   Měšťanská škola zahájila vyučování v roce 1922. Ani ona neměla svou vlastní budovu, vyučovalo se v jedné místnosti obecního domku  čp. 291.  Již v roce 1924 bylo rozhodnuto   o přístavbě ke stávající školní budově podle návrhu architekta Jaroslava Valečka. Se stavbou se ale začalo až na podzim 1932, přesto již v srpnu 1933 byla budova dokončena. 1. září 1933 bylo slavnostně zahájeno vyučování v obou budovách. Touto přístavbou získala všetatská škola svou dnešní podobu. Další následné úpravy již nezměnily dominantní budovu všetatského náměstí.

Obrazek

   Absolvování měšťanské školy znamenalo pro žáky dosažení vyššího vzdělání. Proto do školy chodili ( tak jako dnes) i žáci  z okolních vesnic - z Konětop, Dřís, Křenku, Čečelic, Nedomic, Ovčár a Tišic.  Chodilo se většinou pěšky, někdy na kolech, v zimě na lyžích nebo i bruslích.

   Obecná a měšťanská část školy byly průchozí  pouze suterénem měšťanské školy. To nebylo pro provoz a řízení školy nejvhodnější.  Teprve v 90. letech byly obě budovy propojeny spojovací chodbou.

   Za více než 100 let existence  se v jejích lavicích vystřídaly tisíce žáků, za katedrou více než tři stovky učitelů a na dvě desítky ředitelů.

   Významnou osobností stoleté historie školy  byl spisovatel Miroslav Slach, který na škole učil    a byl i jejím ředitelem ( rok 1979). Nejenom v regionu ho lidé znají jako autora mnoha románů, povídek i knih pro nejmenší. Z nejznámějších připomeňme  Usměvavé rebelanty, Dostavník do Výmaru, Já básník Naso, Zázračného lukostřelce a k 25. výročí činu Jana Palacha knížku Světlo   v soumraku. 

Obrazek

   Jan Palach je bezesporu nejznámějším žákem školy. Navštěvoval ji  v letech 1954 - 1963. Svým činem v lednu 1969 se natrvalo zapsal do novodobých dějin českého národa. Jeho působení     ve škole i okolnosti tragických událostí připomíná žákům i příchozím jeho busta  v přízemí.Obrazek

   V současnosti chodí do základní školy téměř 340 žáků, kteří jsou rozděleni do 15 tříd. I když navštěvují budovu více než 100 let starou, čekají je moderně vybavené a vkusně vyzdobené učebny i chodby. V mnohých třídách mají  zabudovanou audiovizuální techniku, dataprojektory  a počítače. Nechybí počítačová učebna, využívaná hlavně pro výuku žáků 2. stupně. Další modernizace učeben bude následovat. Pro mladší žáky byly nově zařízeny obě oddělení školní družiny,  v areálu školy na ně čekají skluzavky, prolézačky, houpačky  i travnatá plocha na dětské hry. Těm starším výborně slouží nově vybudované víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Obrazek

   Rozvoj školy a její modernizace budou pokračovat i v následujících letech . 

   Co se podařilo…

     Co se podařilo 2016 – 2018

     Po dvou letech bych chtěl opět čtenářům našich stránek v souhrnu připomenout, jaké podstatné změny se v základní škole a mateřských školách udály.

    Začnu základní školou. Určitě nejpodstatnější a také nejnákladnější investicí bylo dokončení rekonstrukce WC. Po 1. stupni a WC dívek na 2. stupni /roky 2015, 2016/ byly na řadě toalety chlapců. Rekonstrukce to byla zevrubná – kompletně nové odpady a stoupačky, obložení stěn a podlah, navýšení počtu umyvadel, oddělené WC pro učitele. S rekonstrukcí WC se provedla i modernizace tzv. bramborárny - místnosti pro hrubou přípravu zeleniny – opět nové odpady včetně jejich napojení na stávající odvody na pozemku školy, obložení podlahy a stěn, dřez na omytí a další nové vybavení.

    Další stavební práce byly zaměřeny na školní družinu. V minulém období byla zcela vyměněna podlaha v tzv. velké družině. Zlepšilo se tak prostředí, v němž děti tráví odpoledne, ale ne kapacita družiny, která byla nedostatečná. Situaci jsme řešili radikálně. Z malé družiny byla probourána zeď do školního bytu a družina rozšířena o jednu místnost. Kapacita se tak navýšila o 14 dětí. Určité úpravy – elektroinstalace, vstupní otvory aj. – pak musely být provedeny i ve školním bytě. Do družiny děti dostaly na zeď velkou interaktivní televizi, která funguje jako interaktivní tabule. Jejími možnostmi jsou přímo nadšeny.

     Tyto rozsáhlé rekonstrukční práce nám ukázaly havarijní stav stoupaček topného systému. Trubky otopné soustavy vedoucí k otevřené tlakové nádobě na střeše budovy byly na hranici životnosti. Bylo nutno instalovat do prostorů kotelny další uzavřené tlakové nádoby a tlakovou nádobu na střeše vyřadit z provozu. Tím jsme dosáhli u určitých úspor při vytápění, neboť v topném okruhu ubylo cca 2000l vody, která navíc v zimním období na střeše budovy rychle chladla.

    V roce 2018 byly největší práce soustředěny vně budovy. Konečně jsme mohli provést hydroizolaci jejích vnějších stěn. Byly provedeny téměř po ¾ obvodu budovy – severní, východní i jižní strana. Zároveň byly nově položeny trubky na odvod dešťových vod, které dosud v několika místech směřovaly pod budovu.  Doufáme, že se tím zamezí vlhnutí stěn budovy, které je velmi nepříjemné. Je na místě tady poděkovat jak stavební firmě, tak zřizovateli, kteří společně řešili problémy, jež se objevily až při výkopových pracích.

     Kromě těchto stěžejních stavebních prací probíhaly i práce menší. Ve dvou učebnách a kabinetech bylo položeno nové lino, v jedné učebně vyměněno osvětlení, zrekonstruován kabinet 1. stupně a vybaven novými regály, 6 učeben a dva kabinety byly vymalovány. V souvislosti s nárůstem počtu učitelů a zejména asistentů byly do sborovny zakoupeny další stoly a židle a stejným způsobem doplněn i jeden z kabinetů. Dvě učebny byly vybaveny novými lavicemi a židlemi, do dvou učeben byly instalovány nové skříňky – jednak na ukládání pomůcek žáků, jednak na umístění učebních pomůcek učitelů matematiky. Vzhledem k nárůstu počtu žáků jsme museli zakoupit i další šatní skříňky jak pro 1., tak pro 2. stupeň. Jsou umístěny v těsné blízkosti stávajících šaten.

 

    V oblasti ICT je nejpodstatnější nové hardwarové vybavení počítačů v počítačové pracovně, které jsme financovali z daru od společnosti THIMM. Protože počítačová i audiovizuální technika rychle zastarává, bylo v tomto období zakoupeno celkem 5 notebooků, 2 sestavy PC, 2 dataprojektory, 2 tiskárny a samozřejmě probíhaly opravy a servis starší techniky. Pro vyučovací proces byla zakoupeno 20 výukových programů od společnosti SILCOM a dále pro 1. stupeň licence FRED od společnosti Fraus a prodloužena licence na program Včelka. Školní matrika a veškerá evidence v programu Bakalář byla převedena na SQL server a program rozšířen o modul internetové žákovské knížky. Díky tomu může být i komunikace s rodiči vedena adresně a elektronicky.

    Změny nastaly i ve školní kuchyni. S růstem žáků roste i počet strávníků, takže bylo nutné určitými úpravami rozšířit kapacitu jídelny. To se podařilo přidáním desek na obvodové stěny. Kapacita se tak rozšířila o 15 míst. I v samotné kuchyni došlo ke změnám. Na místo již doslouživších 3 klasických trub byl zakoupen nový velký konvektomat na 20 plechů. Bohužel jeho uvedení do provozu si vyžádalo další nečekané investice. Ukázalo se totiž, že stávající příkon elektrické energie do budovy školy je na hranici únosnosti a že pro konvektomat případně další zařízení je ho nutné podstatně navýšit. Takže další práce spojené s navýšením příkonu o 75kW – nový přívodní kabel do budovy školy, nový elektrorozvaděč v budově, nové vedení do školní kuchyně a zde nová rozvodná skříň – vše práce v rozsahu přes ¼ milionu korun. Ale od nového školního roku bude konvektomat v provozu a kuchařky budou moci jeho předností naplno využívat. Konečně se také podařilo odstranit problémy s odsáváním pachů z kuchyně opravou stávající vzduchotechniky.

    Nyní k mateřským školkám. K větším změnám došlo ve sledovaném období v Přívorech. Uvnitř budovy byly provedeny obklady zdí v jídelně, v obou ložnicích, děti dostaly novou televizi a učitelky nový notebook s tiskárnou. V 1. patře byly provedeny úpravy na chodbě pro úklid postýlek a povlečení, z části chodby vytvořeny odkládací prostory, vytvořen koutek pro děti na tvořivou činnost a hlavně všude byl položen nový koberec. Úpravy pokračovaly i venku. Betonové okruží staré nepoužívané studny bylo odstraněno, studna snížena s okolním terénem a vše zatravněno. Rekonstrukcí prošla i budova sloužící k úklidu hraček a jiných věcí. Nově byla situována okna a dveře a celá budova dostala novou fasádu. Doplněna a rozšířena byla i přilehající dlažba. Odstraněny byly některé herní prvky dodané na zahradu v rámci projektu v r. 2010. Byly vyrobeny z měkkého dřeva, položeny přímo na zem, takže hniloba a povětrnostní vlivy se na nich podepsaly. Jejich další opravy a udržování již byly neúnosné. Nejpodstatnější ale je, že právě o těchto prázdninách v části zahrady byla zahájena výstavba nové školky. Dle plánů by stavební práce měly být hotovy do konce kalendářního roku – tak se budeme těšit….

   Ve všetatské školce k výrazným změnám v uplynulém období nedošlo. I když – děti již více než rok pracují s 15 tablety, na nichž si procvičují motoriku, logiku, rozvíjí představivost, fantazii i zvládají jednoduché početní operace. Další tablet byl zakoupen pro jednoho chlapce v rámci podpůrných opatření. Zahrada MŠ se konečně dočkala plánovaných úprav. I když se nám nepodařilo dosáhnout na peníze z projektu na úpravu školních zahrad, několik nápadů se již podařilo realizovat. Při vstupu do školky vítá děti i jejich rodiče dětská mašinka, v zadní části zahrady děti naleznou stín i skrýš v bambusovém bludišti. Úpravy budou dál pokračovat, v plánu je např. malý amfiteátr pro děti, sluneční hodiny s herními prvky aj.

    Ještě několik řádků k personálnímu obsazení školy.  Pedagogický sbor se rozrostl na 22 členů, z nichž téměř 90% má požadovanou kvalifikaci. O více jak 100% narostl počet asistentů pedagoga. Před dvěma lety jsme měli tři, od září jich ve škole působí sedm. Tato místa vznikající se zaváděním společného vzdělávání (lidově s inkluzí) se daří obsazovat. Pokud jde o mateřské školy je pedagogické obsazení stabilní a kvalitní. Určitě se stejně podaří zajistit pedagogické i nepedagogické pracovníky do nové školky v Přívorech.   

   Téměř vše, co jsme si v roce 2016 vytyčili do následujících dvou let, se podařilo realizovat. Jediné, co zůstává, je výstavba nové tělocvičny. Určité přípravné práce i v této věci byly provedeny, ale je to jen začátek. Ale ruku na srdce – sehnat dvě tři desítky miliónů na její výstavbu je asi nad naše možnosti.

   Velké poděkování patří zřizovateli – městysu Všetaty – za poskytnutí financí na rekonstrukci WC, školní družiny, hydroizolaci budovy a na konvektomat do školní kuchyně. Všechny další práce, opravy, nákupy zařízení a nábytku byly hrazeny z provozního rozpočtu školy – tedy opět z prostředků zřizovatele. Pouze audiovizuální a počítačová technika byla pořízena z finančního daru společnosti THIMM a z prostředků získaných z projektu Šablony I.

    Na co se zaměříme v následujících letech? Určitě stabilizace učitelského sboru, udržení stávajících mladých učitelek a případné  doplnění za ty, kteří by odešli. V souvislosti s růstem počtu žáků, změnou financování regionálního školství a možností dělit početné třídy na menší skupiny na hledání prostor na další učebny. Nutně bychom je potřebovali nejen na dělení na jazyky, ale i pro další kmenovou třídu případně jako specializované učebny.   Dále je to již tradiční zlepšování prostředí pro žáky i pedagogický sbor a ostatní zaměstnance školy, postupná výměna osvětlovacích těles v učebnách a chodbách, průběžné malování učeben, chodeb a kabinetů. Zlepšit a upravit bychom také chtěli prostředí školního dvora, který slouží dětem ze školní družiny. V mateřské škole ve Všetatech dokončit úpravy školní zahrady tak, aby byla přírodní, funkční a plně sloužila dětem pro jejich hry. A v Přívorech – teprve uvidíme, co přinese nová školka a jak a čím ji i školní zahradu dovybavit. Snad se nám to vše podaří uskutečnit…

(Ve fotogalerii v rubrice Co se podařilo najdete fotografie k tomuto i předcházejícím textům.)

 
 

Období 2014 – 2016

      V tomto období proběhly zásadní rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ.  Nejprve na 1. stupni /2015/ a v dalším roce WC dívek na 2. stupni. S rekonstrukcí bylo spojeno i navýšení jejich kapacity tak, aby odpovídala vyhlášce 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích. Součástí rekonstruovaných WC jsou i samostatná, uzavřená sociální zařízení pro zaměstnance, resp. zaměstnankyně. V příštím roce se stejně rozsáhlé rekonstrukce dočkají i chlapecké WC. Nové lino s geometrickými motivy najdete na chodbě 1. stupně a úpravy doplňuje nová výmalba a nátěry všech dveří v patře i přízemí. Protože neustále roste počet dětí, byla zrušena malá sborovna na 1. stupni a z ní vytvořena učebna pro 16 – 18 dětí včetně nového vybavení, elektroinstalace a s několika datovými přípojkami.

          Zásadní rekonstrukce byla provedena v místnosti školní družiny. Nevyhovující podlaha stará desítky let byla odstraněna, prostory podlahy odizolovány, zatepleny, položeny nové trámy s roštem, deskami a lino. A samozřejmě následovalo malování, takže po prázdninách na děti čekala „úplně nová“ družina. Malování pokračovalo školní jídelnou, kabinety a třídami.

         Nová dlažba byla položena u vchodu na 2. stupeň a prostranství před oběma budovami osvětleno dvěma lampami veřejného osvětlení. Zejména v zimních měsících tak nechodí žáci do školy temnou  ulicí… Ke zvýšení bezpečnosti žáků i zaměstnanců byly oba vchody do školy (1. i 2. stupeň) opatřeny videotelefony s dálkovým otvíráním dveří.

            V oblasti ICT asi nejvýznamnější událostí bylo rozšíření programu Bakalář o modul elektronické třídní knihy. Z těchto důvodů byly i zbývající učebny vybaveny PC sestavami. Na 1. stupni je síť bezdrátového připojení, stejná možnost je pak v části budovy 2. stupně. Zapojení do projektu Dotkněte se inovací umožnilo zakoupit pro učitele 12 tabletů a vybavit dvě učebny zařízením na bezdrátový přenos dat a obrazu. Poslední dvě učebny byly vybaveny dataprojektorem, takže dnes je zobrazovací zařízení ve všech učebnách.

         Ale nejen budova školy prošla změnami.  Na hřišti školní družiny se objevila sestava nových herních prvků (z daru od společnosti THIMM) a zcela nové je také pískoviště. Podařilo se také upravit terén vedle hřiště s umělým povrchem a vytvořit zde novou travnatou plochu na volejbal a další míčové hry. Postavena byla ochranná síť, aby míč neobtěžoval obyvatele sousedních pozemků. Celý areál dostal novou vstupní bránu, takže žáci tam již nechodí přes pozemek MŠ.

            Úpravy se dotkly i obou mateřských školek. U všetatské bylo rekonstruováno oplocení v severní části zahrady a nový plot postaven v části za hasičským muzeem. Tím byl areál školky uzavřen. Opravena byla vstupní vrátka i vrata. Rekonstruováno bylo i pískoviště – dostalo nové plastové sedáky kolem dokola a krycí plachtu s navijákem. Nejnákladnější akcí v MŠ Všetaty byla rekonstrukce přístupové cesty – nová dlažba s herními prvky, odtok dešťové vody, bezbariérový vstup.

          Ještě větší, i když méně viditelné změny proběhly v MŠ Přívory. Rekonstrukce kuchyňky, kde se připravuje jídlo pro děti, její dovybavení novými spotřebiči, nová elektroinstalace v přízemí, nové osvětlení v patře, úložné prostory na lehátka a lůžkoviny dětí, hrací koberec aj. Obě školky byly také zabezpečeny videotelefony s dálkovým otvíráním dveří a nově celé vymalovány.

          Všechny uvedené práce byly financovány zřizovatelem – městysem Všetaty – a za to mu patří veliké poděkování.

         V závěru bych chtěl zmínit ještě jeden pozitivní jev. Soustavný nárůst počtu dětí ve škole (i když to s sebou přináší i značné problémy) a stabilizaci pedagogického sboru. Téměř z ¼ je dnes tvořen mladými učitelkami, které mají požadované vzdělání nebo studium v brzké době dokončí. Dlouhodobý záměr – hledat nové kolegy v blízkém okolí, vychovat si nástupce – přináší své ovoce. Kéž tento pozitivní jev platí i pro následující léta…

       Tento text je doplněn fotografiemi, které si můžete prohlédnout ve fotoalbu ve složce Co se podařilo…

      Záměry pro následující období jsou jasné:

  • provést rekonstrukci a zvýšit kapacitu chlapeckých WC na 2. stupni

  • stavebními úpravami rozšířit prostory školní družiny, provést rekonstrukci podlahy

  • udržet stav ICT na škole, popř. ještě zlepšit, rozšířit WIFI na celý 2. stupeň

  • hledat možnosti získání finančních prostředků na výstavbu tělocvičny, připravit studii stavby

  • najít prostředky na zahájení prací, které by zmírnily pronikání vlhkosti do stěn budovy 2. stupně

  • zlepšovat prostředí mateřských škol, zejména herní prvky na zahradách

Snad se i některé z těchto záměrů podaří v následujících letech splnit.

 

   Léta 2012 – 2014

Uplynuly další dva roky, takže se sluší splnit slib a napsat, co s podařilo za tyto roky uskutečnit.

V oblasti zlepšování prostředí pro žáky i učitele toho nebylo málo. Celkem v 5 třídách byla provedena rekonstrukce podlahy a položeno nové lino, nová podlaha je také v přízemí na 1. stupni. Z nového vybavení nábytkem a pohodlnými židlemi se těší hospodářka školy a vedoucí školní jídelny, opravdu zásadní rekonstrukcí (zednické, vodoinstalatérské a elektroinstalatérské práce) prošel kabinet jazyků, kde je i nový nábytek se 4 pracovními místy pro vyučující. Ani žáci nepřišli zkrátka. Nový nábytek našli po prázdninách ve 4. třídě a úplně nová šatna je na 1. stupni, kde každé dítě má svoji uzavíratelnou skřínku. Bylo provedeno oplocení školního hřiště s novými pojezdovými vraty, takže celý areál školy je uzavřen.

V oblasti modernizace učeben byly nainstalovány 2 nové interaktivní tabule (na 1. i 2. stupeň) a do jedné učebny interaktivní dataprojektor, jenž se svými funkcemi těmto tabulím vyrovná. Pro potřeby vyučujících byly zakoupeny 3 nové kompletní PC sestavy, nový notebook s tiskárnou má MŠ Všetaty. Na všech počítačích je operační systém WINDOWS 7, nepodporovaná XPéčka byla odstraněna.

V MŠ Přívory proběhla výměna všech oken a vstupních dveří za plastová a toto opatření se hned v první topné sezoně projevilo v úspoře za topení. Herní prvky na zahradě, instalované  před 4 roky, prošly také důkladnou obnovou. Byla provedena oprava střech a dostaly nové ochranné nátěry – vše provedly specializované firmy.

V MŠ Všetaty je nově vybavena nábytkem kancelář zástupkyně ředitelky, zásadní rekonstrukcí prošlo sociální zřízení, rekonstruována byla i kuchyňka, kde se připravují obědy a svačinky pro děti. Postupně dochází i k vybavování zahrady herními prvky pro děti - hmyzí hotel, kruhová lavice, kreslící tabule, kývací lavička, dvě nová houpadla. Dovybavování zahrady bude i nadále pokračovat.

Záměr zrekonstruovat velmi zastaralou cvičnou kuchyňku se také podařil. V září 2013 vítala žáky zcela nová kuchyňka s moderními elektrospotřebiči (2x varná deska, trouba klasická i mikrovlnná, myčka, odsavač par aj.) a jídelním koutem, který vznikl z drobných stavebních úprav přilehlé chodby. Samozřejmou součástí rekonstrukce byla i nová elektroinstalace.

Kromě školní kuchyňky se podařilo zásadně rekonstruovat i školní tělocvičnu – dostala nový dřevěný obklad stropu i stěn, novou podlahu. Je to sice stále malá, ale teď již útulná tělocvična, kterou využívají ke cvičení i všetatské ženy.

Poslední úkol, který byl v září 2012 nesměle vysloven, bylo získat prostředky na výměnu oken a zateplení obou školek. A dokonce i ten se podařilo do konce září 2014 uskutečnit. Nová plastová okna a dveře získala MŠ Přívory již v roce 2013 z prostředků městyse. V roce 2014 se podařilo získat finanční příspěvek z ESF a SFŽP, takže během hlavních prázdnin získala MŠ Přívory zateplení a novou omítku a je zde instalován i nový zdroj vytápění – tepelné čerpadlo. Jistě to přinese další úspory v nákladech na vytápění této budovy. V MŠ ve Všetatech byla provedena výměna oken, vstupních dveří, zateplení budovy a samozřejmě také nová omítka. Obě školky tak budou v září zářit novotou. Kéž by jim nový vzhled vydržel co nejdéle!

Všechny výše uvedené změny se uskutečnily díky podpoře zřizovatele – městyse Všetaty. Poděkování tak patří členům Rady i všem zastupitelům.

Zda změny ve vzhledu i vybavení školy i obou školek jsou viditelné, ať posoudí každý občan sám. Mnohé z těchto změn nejsou z vnějšího pohledu vidět, proto tento text doplňujeme fotografiemi ve fotoalbu v seriálu Co se podařilo - po jednotlivých obdobích.

A o co se budeme pokoušet v následujícím dvouletém období?

-        samozřejmostí bude další zlepšování prostředí pro žáky, učitele a pracovníky školy, zejména sociální zařízení by potřebovala rekonstruovat

-        modernizace učeben, jak to vyžadují současné směry vzdělávání

-        zahájit práce na odizolování budovy ZŠ, zejména budovy 2. stupně (pronikání vlhkosti do stěn je vážný problém, posudek odborné firmy na sanaci zdiva byl již vypracován a předán zřizovateli)

-        pokračovat v dovybavování zahrady MŠ Všetaty herními prvky pro děti a dokončit úpravy přístupové cesty

Snad se i tentokrát s pomocí zřizovatele podaří tyto cíle aspoň částečně splnit.

 

   Léta 2010 – 2012

   Toto období znamená zásadní změnu ve vzhledu a vybavení školy. Především v srpnu 2011 skončily rozsáhlé stavební práce. Spočívaly ve výměně oken a vstupních dveří, zateplení budovy včetně půdy na 1. stupni a obě budovy dostaly novou omítku. Škola  získala zářivý vzhled a stala se dominantou všetatského náměstí. Celkové náklady překročily částku sedm a čtvrt milionu korun, z toho 90% bylo získáno jako dotace z evropských fondů a SFŽP, 10% hradil zřizovatel. Ten také financoval další práce spojené s rekonstrukcí jako např. zbourání nefunkčních komínů a opravu střechy na budově 1. stupně, svody dešťové vody, rekonstrukci hromosvodů apod.

        Škola se změnila i uvnitř. Všechny vestibuly, schodiště i třídy byly vymalovány teplými pastelovými barvami, vstup 2. stupně vyzdoben velkými fotografiemi Všetat, okolních obcí a krajiny. Zásadní změny se dočkala i výzdoba chodeb – kromě výtvarných prací žáků jsou zde na deseti panelech fotografie dětí z akcí, které škola každoročně pořádá.

        Další zásadní změnou je vybavení školy prostředky ICT. V letech 2011 – 2012 byly ve škole instalovány 3 interaktivní tabule a 3 interaktivní dataprojektory, v dalších 4 učebnách jsou instalovány dataprojektory s PC. Zásadní změnou prošla počítačová učebna. Nové rozvody, 20 PC sestav pro žáky, PC s dataprojektorem pro pedagoga, nové stoly, židle. Učitelé mají pro výuku k dispozici 4 notebooky. Finanční prostředky na toto zařízení získalo vedení školy z projektu Peníze školám (interaktivní dataprojektory, počítače v počítačové učebně, notebooky), od zřizovatele (interaktivní tabule) a z daru od společnosti THIMM (stoly a židle). Ve všech učebnách a kabinetech školy včetně školní družiny je možné napojení na internet, škola má i vlastní intranetovou síť. Lze konstatovat, že vybavení školy ICT je nyní dostatečné a vedení školy se podařilo splnit cíl, který si před dvěma roky stanovilo.

         Lepšího pracovního prostředí se dočkali i učitelé. Sborovna 2. stupně i ředitelna dostaly nový nábytek.

         Změnily se i obě mateřské školy. Přívorská dostala nové dětské hřiště s mnoha herními prvky.  Prostředky na jeho vybudování byly získány z grantu Středočeského KU. Celá školka byla také nově vymalována.

        Ve všetatské proběhla o prázdninách přestavba a rekonstrukce obou sociálních zařízení. Zlepšilo se i sociální zázemí pro pracovnice školky. Peníze na rekonstrukci poskytl škole zřizovatel – městys Všetaty – formou mimořádného příspěvku ve výši půl milionu korun. V souvislostí s rekonstrukcí byly všechny místnosti školky vymalovány, stěny tříd obloženy dřevem a vybavení školky doplněno vestavěnými skříněmi na lůžkoviny.

        Výčet změn za poslední dva roky je u konce. Zda se změnilo hodně nebo málo, ať posoudí každý čtenář.

        V následujících dvou letech se vedení školy pokusí:

 - pokračovat v modernizaci školy, ve zlepšování prostředí pro žáky i pro učitele

- rekonstruovat školní kuchyňku

- zlepšit vybavení zahrady MŠ Všetaty herními prvky

- získat prostředky na zateplení a výměnu oken v mateřských školkách

     Úkoly to nejsou malé, ale snad se podaří je aspoň částečně splnit.

 

Léta 2008 - 2010

     Výrazného zlepšení prostředí se dočkali především žáci 1. stupně. Při příchodu k učebnám je vítá velký nástěnný obraz plný zvířátek a pohádkových postav. Ve dvou třídách se objevil nový nábytek (skříně a boxy pro odkládání pomůcek) a nová tabule. Do všech učeben je zaveden internet, učitelé mají k dispozici počítač   a moderní audiopřehrávač, v jedné učebně je dataprojektor s propojením na počítač s internetem.

     Na upraveném zatravněném hřišti družiny mají pro své „hrátky“ domeček ne nepodobný perníkové chaloupce.

     Další výraznou proměnou prošla školní jídelna. Nová podlaha, obklad stěny pro výdej jídel, nové jídelní stoly, židle, „vířič“ na dva druhy nápojů. Paní kuchařky  a uklízečky mají novou šatnu se sociálním zázemím.

      Poslední „velká“ změna je generální rekonstrukce šaten 2. stupně. Jejich prostor je opraven, vymalován, nevzhledné drátěné klece jsou nahrazeny barevnými šatními skříňkami. Každý žák od 4. třídy má svoji vlastní uzamykatelnou skříňku.

      Další úpravy a rekonstrukce byly prováděny v obou mateřských školách. Ve všetatské rekonstrukce vstupního prostoru, likvidace nefunkčního bazénu, nové herní prvky na zahradě.

      V přívorské nové jídelní stolky a židle, pískoviště, rekonstrukce hromosvodu, zateplení místnosti v 1. patře.

      Zda se podařilo hodně nebo málo – posuďte sami.

      V příštích letech se chceme zaměřit především na zlepšení prostředí v budově    2. stupně a vybavení učeben prostředky ICT.  

 

     

 

 

Náhledy fotografií ze složky Co se podařilo 2016 - 2018