Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla fungování distančního vzdělávání v ZŠ Všetaty

17. 9. 2020

Pravidla fungování distančního vzdělávání v ZŠ Všetaty

Formy vzdělávání

Denní: opatření se vztahuje na omezený počet žáků, který nepřekročí více jak 50 % žáků třídy. Výuka žáků docházejících do školy i těch, kteří chybějí, probíhá obvyklou formou. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako tehdy, když jsou žáci běžně nemocní.

Smíšená: opatření se vztahuje na více jak 50 % žáků třídy. Žáci, na které se opatření vztahuje (je jim zakázáno chodit do školy), se vzdělávají distančním způsobem. Škola je povinna je vzdělávat a žáci jsou povinni se vzdělávat. Ostatní žáci pokračují v denní docházce.

Distanční: do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo celá škola - vzdělávání těchto žáků probíhá pouze distanční formou. Jestliže do školy nesmí chodit nikdo, vzdělávají se distančně všichni a škola všem tento způsob vzdělávání poskytuje.

 1. O spuštění distančního vzdělávání pro žáky rozhoduje ředitelka školy na základě podmínek, které spuštění distančního vzdělávání umožňují (tj. případ, kdy KHS nebo MZd uvalí karanténu na školu/skupinu/třídu v minimálním počtu žáků ve třídě)
 2. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné, škola přizpůsobí vzdělávání a hodnocení podmínkám žáků.
 3. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků, jestliže s nimi byla škola seznámena. Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci sami seznámí třídního učitele s podmínkami, které žák pro vzdělávání má.
 4. Způsoby hodnocení: Vyučující žákům zadávají úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií, která žákům dopředu oznámí, je hodnotí. Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených vyučujícím úkoly označené jako povinné. Během zadávání a hodnocení úkolů vyučující používají zpětnou vazbu a slovní hodnocení, a to především pomocí aplikace Teams, Bakalářů nebo e-mailů.
 5. Pedagog hodnotí práci žáka s přihlédnutím k jeho podmínkám. Hodnocení z distančního vzdělávání je podkladem pro celkové hodnocení žáka v daném klasifikačním období.
 6. Pedagog při zadání práce stanovuje termíny dokončení práce, tyto termíny slouží k lepší organizaci práce žáka.
 7. Pokud žák nemá podmínky pro distanční vzdělávání, informuje o tom třídního učitele zákonný zástupce. Škola poté nabídne řešení takové situace (předávání materiálů, poskytnutí výpočetní techniky apod.)
 8. Dokládání důvodů nepřítomnosti: Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou a jestliže se jí žák neúčastní, doloží jeho zákonný zástupce důvody nepřítomnosti stejným způsobem a za stejných podmínek, jako při denní formě.
 9. Pokud je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tom zákonný zástupce třídního učitele.
 10. Pokud žák nepracuje, jsou o tom pedagogem prostřednictvím Bakalářů informováni zákonní zástupci.
 11. Základní platformou pro online výuku je aplikace Teams pro všechny žáky. Škola v případě vynucené distanční formy výuky sestaví zvláštní rozvrh s určenými časy pro synchronní výuku stěžejních a ostatních předmětů. V rámci distančního vzdělávání jsou (pokud není rozhodnuto ředitelkou školy jinak) vyučovány tyto předměty: český jazyk, matematika, anglický jazyk a další cizí jazyk, naukové předměty (prvouka, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, přírodopis, dějepis, fyzika, chemie)
 12. Tělesná výchova, výchova k občanství, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní výchova budou v období distanční výuky realizovány pouze nepovinnou formou, a to předáváním materiálů či návodů pro samostatné činnosti žáků.
 13. Obsah distančního vzdělávání odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, v případě krátkodobého využití distančního vzdělávání je důraz kladen na opakování, procvičování probrané látky.
 14. Distanční vzdělávání dané třídy/předmětu zajišťuje pedagog pověřený ředitelkou školy, pedagog vyučující daný předmět v rámci prezenční výuky. V případě absence tohoto pedagoga může ředitelka školy pověřit jiného pedagoga.
 15. Kromě aplikace Teams bude využíván i školní komunikační systém Bakalář a webové stránky školy, a to zejména pro předávání informací žákům a zákonným zástupcům ze strany školy a případnou vzájemnou komunikaci mezi zákonnými zástupci a školou. Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy jsou pracovní e-mailové adresy uvedené na www.zsvsetaty.cz