Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do 1. třídy

14. 2. 2020

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

 

1. termín a místo

středa 1. dubna 2020                od 13.30 do 16.00 hodin

budova základní školy – vchod na 1. stupeň z náměstí

Náhradní termín je možno telefonicky domluvit s ředitelkou školy na čísle 736629481

2. věk dítěte

6 let k 31. 8. 2020

děti narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

5 let k 31. 8. 2020

pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesné vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře
 

3. organizace zápisu:

- k zápisu přicházejí zákonní zástupci kdykoli v uvedené době, není společné zahájení

- zákonní zástupci předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj občanský průkaz

- dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně

- zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut)

- při formální části zápisu vyplní zákonný zástupce potřebné tiskopisy

- u zápisu je přítomno vedení školy a výchovná poradkyně, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci

4. kritéria přijetí

Ve školním roce 2020/2021 bude 1 třída 1. ročníku, do které bude přijato maximálně 30 žáků.

Kritéria k přijetí:

1. Udělený odklad školní docházky pro rok 2019/2020, má-li dítě trvalé bydliště ve Všetatech nebo Přívorech

2. Trvalé bydliště dítěte ve Všetatech nebo Přívorech

U dětí, které nemají místo trvalého bydliště ve Všetatech nebo Přívorech, může ředitelka školy rozhodnout o nepřijetí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií stanovených k přijetí

5. Formální část zápisu:

Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Obdrží registrační číslo.                  

Předloží svůj průkaz totožnosti.                                                                            

Předloží rodný list dítěte.                                                                                         

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.                                                                                                                 

Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).

6. Motivační část zápisu:

Motivační část proběhne hravou formou – cestou dítěte v doprovodu staršího žáka budovou školy a plněním úkolů: např. poznávání geometrických tvarů, určování základních barev, kresba postavy (úchop tužky), počítání do pěti, porovnávání více x méně, větší x menší, dítě řekne báseň nebo zazpívá píseň (výslovnost hlásek), vytleskávání rytmu (rytmizace slov, říkanek), orientace na ploše (vpravo, vlevo, nahoře, dole, vzadu, vepředu), motorická cvičení, vyprávění o sobě (jméno, věk, bydliště)                                                                                                                      

7. Poskytnutí informací zákonným zástupcům:

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:                          

  - jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji a budou upozorněni na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit                           

- o možnosti udělení odkladu školní docházky                                                                        

- o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,                                                   

- u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání

 

8. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán (ředitelka) vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2020 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2020.

Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

9. Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Na webových stránkách školy, ve vývěsní skříňce obchodního domu Hruška a na vstupních dveřích do budovy 1. stupně ZŠ bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v ředitelně školy. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po zveřejnění. Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

10. Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

a) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.                                                                                                   

b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.                                                                                                                        

c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.                                                     

d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všetaty – okres Mělník, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

 

MŠMT zpracovalo pro rodiče tzv. DESATERO pro rodiče dětí předškolního věku. S jeho zněním se můžete seznámit     zde