Jdi na obsah Jdi na menu

Projekty

Dnem 1. února 2019 vstoupila ZŠ a MŠ Všetaty do projektu

ŠABLONY II

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

    Cílem projektu je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 
    Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů.  Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

     V podmínkách naší ZŠ a MŠ bude využita možnost personálního posílení o školního asistenta v ZŠ, MŠ a nově také ŠD, kde bude realizováno i několik šablon na podporu zájmového vzdělávání dětí. Zapojením do projektu získá škola v průběhu dvou let částku téměř 1 800 000 Kč.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V měsíci říjnu naše škola podepsala smlouvu o vstupu do projektu

PODPORA  SPOLEČNÉHO   VZDĚLÁVÁNÍ   V   PEDAGOGICKÉ  PRAXI

 registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je spolufinancován EU.

Seznámit se s tímto projektem podrobněji je možné zde.

 

 

 

 

 


   Dnem 1. února 2017 vstoupila ZŠ a MŠ Všetaty do projektu OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro MŠ a ZŠ I

     Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

     Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

  V podmínkách školy se do projektu zapojí učitelky obou mateřských škol, jež budou posíleny o pozici školního asistenta, budou realizovány šablony podporující vzájemné setkávání a sdílení zkušeností spřátelených mateřských škol a organizovány akce na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní.

  V základní škole budou šablony využity k osobnostnímu a profesnímu rozvoji pedagogů formou dalšího vzdělávání celého pedagogického sboru, vzděláváním zaměřeným na inkluzi, čtenářskou a matematickou gramotnost a ke vzájemné výměně zkušeností.  I zde bude zřízena pozice školního asistenta, jenž bude pomáhat pedagogům se žáky se SVP zařazenými do hlavního vzdělávacího proudu. Přes tři desítky šablon je zaměřeno na pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem formou pravidelného doučování a další desítka na rozvíjení jejich čtenářských dovedností a logického myšlení např. i formou různých deskových her. Do projektu budou zapojeni téměř všichni pedagogové. V průběhu dvou let získá škola na tyto aktivity částku více než jeden milion jedno sto tisíc korun.

 


 

 

  Projekt  DOTKNĚTE SE INOVACÍ

 

 

opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

DOTKNĚTE SE INOVACÍ 

(CZ.1.07/1.3.00/51.0024) 

     Od 1. září 2014 je naše škola zapojena jako jedna z partnerských škol do výše uvedeného projektu, jehož realizátorem je společnost BOXED s.r.o.

Cílem projektu je:

  • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce
  • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ
  • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků

    Cílovou skupinu zapojených pracovníků škol tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol. Doba realizace projektu je od 1.9. 2014 do 31.7. 2015.